L'ALFABET CATALÀ

2012-02-23 13:42

L’alfabet català: Cinc vocals i 18 consonants.

Vocals: a, e, i, o, u.

à - a (oberta) : fa, mà, sofà, Carme, canta, lladre.

è - e (oberta) : cafè, essència, dèbil, època, sisè, gel, fred. (be, te, deu).

é - e (tancada) : jaqué, cantés, progrés, església, faré. (bé, té, Déu).

Altres exemples: El be ja es troba bé. Té, pren una tassa de te. Déu meu, m’ha costat deu euros.

a-e (neutra) : cosa, amor, pare, senyor, Pere, Peret.

i: camí, cinema, fi, destí, Girona.

ò - o (oberta) : tònica, mòbil, sòlid, arròs, història, porc.

ó - o (tancada) : cançó, raó, blavós, carbó, acció, meló, ros.

Altres exemples: El Besòs és perillós. L’os de l’ós és molt fort. Dóna aquest mocador a la teva dona.

u: ungla, fum.

o-u (neutra) : tortell, roser, unglada, llunyà.

 

Consonants: b (b alta), c (ce), d (de), f (efa), g (ge), h (hac), j (jota), l (ela), m (ema),

n (ena), p (pe), q (cu), (erra), s (esa), (te), v (ve baixa), x (ics o xeix), (zeta).

ç (c trencada).

ll ( dues l; ella).

l·l (ela geminada).

ny (representa el so ñ castellà i gn francès).

w i ch (no són lletres catalanes només per escriure noms estrangers).

(només per noms estrangers i per abreviatures: Km., Kg.).

 

Lletra, síl·laba, paraula:  Un grup de lletres formen una paraula. Les paraules es divideixen en síl·labes. Una paraula sempre té una sola síl·laba forta.

Síl·laba forta (tònica) - Síl·laba neutra (àtona): cu/nya/da; gen/dre; co/; cu/lle/ra; ga/ni/vet.